Vijesti

Vlada RS utvrdila prijedlog budžeta od 3,337 milijardi KM

Vlada RS utvrdila prijedlog budžeta od 3,337 milijardi KM

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu po hitnom postupku, predviđenog na iznos od 3,337 milijardi KM.

Procijenjeni budžetski prihodi u narednoj godini su 2,68 milijardi KM, dok je procijenjeno finansiranje planirano u iznosu od 644,1 miliona KM na šta treba dodati i druge primitke u iznosu od 9,3 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Na rashodovnoj strani Prijedloga budžeta uvrštena su dva nova budžetska korisnika: Fiskalni savjet Republike Srpske i Zavod za stomatologiju Banjaluka, iz čega je vidljiva opredijeljenost Vlade Republike Srpske za uvođenje trezorskog načina poslovanja u javne zdravstvene ustanove, a Zavod predstavlja pilot-zdravstvenu ustanovu kod uvođenja trezorskog načina poslovanja.

Procijenjeni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u narednoj godini iznose 2,558 milijardi KM.

Planirani budžetski suficit od 125,2 miliona KM usmjeriće se na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu po hitnom postupku, kojim je definisano da se ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju po budžetskim korisnicima u skladu sa odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

Donošenje ovog zakona ima za cilj da se utvrde prava i obaveze organa u izvršenju budžeta Republike Srpske za narednu godinu, kao i način raspodjele sredstava budžeta na budžetske korisnike.

Vlada Republike Srpske utvrdila je, po hitnom postupuku, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine po hitnom postupku i upućen je Narodnoj skupštini Republike na razmatranje i usvajanje.

Predviđeno je da reforme obuhvate upravljanje javnim finansijama, reformu tržišta, energije i transporta, sektorski razvoj, te poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije i digitalnu ekonomiju, reforme u vezi sa trgovinom, obrazovanje i vještine, zapošljavanje i tržište rada i socijalna uključenost, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

U saopštenju se podsjeća da je na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske razmatran Prednacrt programa ekonomskih reformi Srpske za period od 2018. do 2020. godine, koji je dobio jednoglasnu podršku svih socijalnih partnera.

Sve prihvatljive primjedbe i komentari koji su usaglašeni sa svakim od partnera tokom javnih rasprava, te na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, ugrađene su u dokument Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine i Budžet Republike Srpske za 2018. godinu, koji je u potpunosti usaglašen sa Programom ekonomskih reformi Srpske za period od 2018. do 2020. godine.