Oglasi

Ј А В Н И О Г Л А С о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта , путем усменог јавног надметања

 

   I Предмет продаје:

 

 

 

      Oпштина Теслић, са сједиштем  у Теслићу, Ул. Карађорђева бр.18,  74270 Теслић, ЈИБ: 4401285900009,  врши продају неизграђеног градског грађевинског земљиштa  у Бањи Врућици , путем усменог јавног надметања, а предмет продаје је следеће градско грађевинско земљиште:

 

 1. катастарска парцела бр. 613/27, њива 2.кл. у површини од 636 м2 , (која одговара планираној грађевинској парцели бр. 6.35), уписана у Л.Н бр. 1702 и З.К. ул. бр. 72 К.О. Бања Врућица;
 2. катастарска парцела бр. 613/31, њива 2.кл. у површини од 849 м2,(која одговара планираној грађевинској парцели бр. 6.32), уписана у Л.Н бр. 1702 и З.К. ул. бр. 72 К.О. Бања Врућица;
 3. катастарска парцела бр. 613/46, њива 2.кл. у површини од 1.016 м2, (по новом катастарском премјеру), која одговара к.ч. бр. 231/1 у површини од 1.016 м2, уписана у З.К. ул. бр. 2995 К.О. СП Врућица (по старом катастарском премјеру);
 4. 4. катастарска парцела бр. 613/57, њива 2.кл. у површини од 636 м2, (која одговара планираној грађевинској парцели бр.34), уписана у Л.Н. бр. 1702 и З.К. ул. бр. 262 К.О Бања Врућица;
 5. катастарска парцела бр. 613/58, њива 2.кл. у површини од 562 м2, (која одговара планираној грађевинској парцели број 6.19), уписана у Л.Н. бр. 1072 и З.К. ул. бр. 262 К.О. Бања Врућица;
 6. катастарска парцела бр 613/59, њива 2. кл. у површини од 620 м2, (која одговара планираној грађевинској парцели бр. 6.17), уписана у Л.Н. бр. 1702 и З.К. ул. бр. 262 К.О. Бања Врућица, и
 7. катастарска парцела бр. 613/60 , њива 2.кл. у површини од 636 м2, (која одговара планираној грађевинској парцели бр. 6.38), уписана у Л.Н. бр. 1702 и З.К. ул. бр. 262 ,К.О. Бања Врућица.

 

Градско грађевинско земљиште које је предмет продаје, налази се у Бањи Врућици , у обухвату је Регулационог плана „Бања Врућица 1“, и намијењено је за изградњу индивидуалних стамбених објеката,  спратности: П+1.

 

Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за грађевинско земљиште које је предмет продаје , може се извршити у просторијама Општинске управе Теслић, канцеларија бр. 10, сваким радним даном од 10,00 до 15,00  часова, контакт телефон: 053/ 411-518.

 

Грађевинско земљиште може се разгледати сваким радним даном , у времену од 10,30 до 15,00 часова, уз претходну најаву на телефон бр. 053/411-518.

 

 

 

II Почетна продајна цијена грађевинског земљишта

 

 

 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта износи:

 

-за к.ч. бр. 613/27, површине 636 м2……………………………………19.080,00 КМ,

 

-за к.ч. бр. 613/31, површине 849 м2…………………………………….29.715,00 КМ,

 

-за к.ч. бр. 613/46, површине 1.016 м2, ……………………………….32.512,00 КМ,

 

-за к.ч. бр. 613/57, површине 636 м2,……………………………………19.080,00 КМ,

 

-за к.ч. бр. 613/58, површине 562 м2, …………………………………..16.860,00 КМ,

 

-за к.ч. бр. 613/59, површине 620 м2, …………………………………..18.600,00 КМ и

 

-за к.ч. бр. 613/60, површине 636 м2,……………………………………19.080,00 КМ.

 

 

 

 III Лицитација

 

 

 

 1. Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Продаја предметног грађевинског земљишта извршиће се путем лицитације – усменог јавног надметања, која ће се одржати дана 28. 02. 2018.год. , са почетком у 12:00 часова,  у згради Општинске управе Теслић,  у Теслићу , Ул. Карађорђева бр. 18, – у Малој конференцијској сали.

 

 

 

 1. Право учешћа на лицитацији

 

Право учествовања у поступку лицитације,  имају физичка и правна лица,  која, у складу са законом,  могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини.

 

Пријављени учесници која не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.) неће моћи учествовати у лицитацији.

 

 

 

 1. Пријава

 

      Заинтересовани понуђачи могу поднијети  пријаву за учешће на

 

лицитацији, најкасније до 28.02.2018.год., до 12,00 часова. Пријава се може предати непосредно  Комисији, прије почетка лицитације, или предати  Пријемној канцеларији Општинске управе у Теслићу – Шалтер сала у згради Општинске управе, сваким радним дано од 7,00 до 15,00 часова. Пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве ( име и презиме, ЈМБ, пребивалиште и адреса  физичког лица, односно назив, сједиште и адреса и ЈИБ правног лица). У пријави се обавезно мора навести  број катастарске  парцеле за коју се учесник у лицитацији жели надметати.   

 

       Уз пријаву се обавезно прилажу следећи докази:

 

-доказ (оригинал уплатнице) о уплати кауције,

 

-извод из одговарајућег регистра за правно лице, у овјереној копији, не старији од 6 (шест)  мјесеци,

 

-писмена пуномоћ, (уколико на лицитацију приступа пуномоћник физичког лица, односно заступник или пуномоћник правног лица).

 

Пријава се може поднијети и на обрасцу који се може добити на Инфо-пулту

 

Општинске управе.

 

На омоту затворене коверте  у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији, потребно је ставити назнаку : „Пријава за лицитацију -„Бања Врућица“ –  за Комисију“.

 

 1. Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 10 % (десет процената) почетне продајне цијене катастарске парцеле за коју желе учествовати на лицитацији.

 

Кауција се уплаћује на рачун Општине Теслић бр. 551-025-000000-2345, отворен код „Uni Credit Bank“ Бања Лука, са назнаком . „уплата кауције за лицитацију „Бања Врућица“ .

 

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана ода дана закључења лицитације.

 

       Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија понуда, а не приступи закључивању уговора о купопродаји, губи право на поврат уплаћене кауције.

 

 

 

 1. Поступак лицитације

 

Поступак лицитације , у виду  усменог јавног надметања, спровешће Комисија именована рјешењем Скупштине општине Теслић. Поступак лицитације – усменог јавног надметања спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима („Сл. гласник РС“, бр. 20/12).

 

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације, ученици не могу улагати приговоре.

 

 

 

      IV Закључивање уговора, плаћање купопродајне цијене, предаја у посјед непокретности купцу

 

      По окончању лицитације, Начелник Општине Теслић закључује уговор о купо-

 

-продаји непокретности са најповољнијим понуђачима, за поједине катастарске парцеле, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника у Добоју.

 

      Купац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Теслић у року од  15 дана , од дана закључивања уговора о  купопродаји.

 

Купац ступа у посјед купљеног грађевинског земљишта, у року од три дана ,  од дана исплате продајне цијене.

 

Трошкове нотарске обраде уговора о купопродаји, сноси купац.

 

 

 

 

 

      VI Oбјављивање огласа

 

      Овај Оглас објављује се , најмање 15 (петнаест) дана прије дана одржавања лицитације, у дневном листу „Еуро БЛИЦ“ – издање за РС,  Телевизији „Канал 3“ Прњавор, Радију „Студио М“ Теслић,  Огласној табли Општине Теслић и на званичној ВЕБ страници Општине Теслић.

OGLAS POVOD REALIZACIJE PROJEKTA " SOCIJALIZACIJA DJECE REPUBLIKE SRPSKE- 2018. GODINE"

JU Centar za socijalni rad Teslić, objavljuje oglas povodom raspisanog Javnog konkursa za realizaciju projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske za 2018. godinu".
Konkurs će se realizovati u uslužnom prostoru Omladinskog hostela "Užice" u Bečićima, Crna Gora.
Oglas ostaje otvoren do 05.03.2018. godine kada se završava konkurs.
Roditelji, odnosno staratelji maloljetne djece zahtjev podnose u Centru za socijalni rad, gdje takodje mogu dobiti sve dodatne informacije vezano za konkurs.

MOTOREX

 

Zbog stalnog širenja obima posla i planova za otvaranjem novih poslovnica, Motorex ima potrebu za zapošljavanjem radnika u Tesliću na radno mjesto: PRODAVAČ AUTODIJELOVA! Nudimo Vam mogućnost rada u najvećem prodajnom lancu autodijelova u BiH sa iskustvom od 19 godina, stimulativna primanja i mogućnost usavršavanja i napredovanja. Zainteresirani mogu aplicirati popunjavanjem i slanjem obrasca za zaposlenje koji se nalazi na Motorex web stranici www.motorex.ba, rubrika Zaposlenje! 

 

ALEYNA

Dermatološkoj ordinaciji "Aleyna"  Doboj potrebna radnica. Za sve detaljnije inf. možete se obratiti direktno u salon odnosno u ordinaciju koja se nalazi u zgradi Vladimirka u Doboju.

PIZZERIA "STELLA"

Pizzeriji "Stella" u Tesliću potrebna konobarica i kuharica sa radnim iskustvom.
Za sve inf. obratite u pizzeriju "Stella" na Radolinci.

 

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM DJELATNIKA

Gospodarsko društvo FIS doo raspisuje natječaj za prijem djelatnika na slijedeća radna mjesta:

 

1. KONOBAR - više izvršitelja

 

2. KONTROLOR NA KASAMA

 

 

 

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu FBiH, neophodno je:

 

 1. SSS

 2. Za radno mjesto konobara poželjno je radno iskustvo

 


Zinteresirani kandidati prijave mogu dostaviti na e:mail adresu:

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili dostaviti direktno na info pult Prodajnog centra FIS u Doboju.

 

Natječaj je otvoren do 18.02.2018. godine.

 


 

FIS d.o.o

 

PRODAJA VIKENDICE

Prodajem vikendicu sa 660m2 zemljišta u Tesliću, na banjskom pravcu sa desne strane. Postoji mogućnost izgradnje objekta, a lokacija odlicna za ordinacije ili salone. Papiri uredni 1/1. Za detaljnije informacije pozovite na viber 0049 157 880 54107

Prodajem VW Golf 5 2004 god. dizel

Plaćene sve obaveze do registracije, u odličnom stanju. Info tel.: 065/ 369-441.

Prodajem Opel Astru 2010 god. Dizel

5 vrata, siva boja, stanje odlično. Informacije možete dobiti na broj tel. 065/ 369-441

Prodajem Volvo V50 dizel 2004 god. bez ulaganja

Plaćene obaveze do registracije. Info telefon: 065/ 369-441.
©2018 “MOMČILOVIĆ – STUDIO M” d.o.o. Sva prava zadržana.